Tượng mẫu thượng ngàn

 • tượng mẫu thượng ngàn 01
  Tượng mẫu thượng ngàn (hay còn gọi là Tượng Mẫu đệ nhị, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.
 • Tượng mẫu thượng ngàn 02
  Tượng mẫu thượng ngàn (hay còn gọi là Tượng Mẫu đệ nhị, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.
 • Tượng mẫu thượng ngàn 03
  Tượng mẫu thượng ngàn (hay còn gọi là Tượng Mẫu đệ nhị, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.
 • Tượng mẫu thượng ngàn 04
  Tượng mẫu thượng ngàn (hay còn gọi là Tượng Mẫu đệ nhị, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.
 • Tượng mẫu thượng ngàn 05
  Tượng mẫu thượng ngàn (hay còn gọi là Tượng Mẫu đệ nhị, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.
 • Tượng mẫu thượng ngàn 06
  Tượng mẫu thượng ngàn (hay còn gọi là Tượng Mẫu đệ nhị, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.
 • Tượng mẫu thượng ngàn 07
  Tượng mẫu thượng ngàn (hay còn gọi là Tượng Mẫu đệ nhị, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.
 • Tượng mẫu thượng ngàn 08
  Tượng mẫu thượng ngàn (hay còn gọi là Tượng Mẫu đệ nhị, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.
 • Tượng mẫu thượng ngàn 09
  Tượng mẫu thượng ngàn (hay còn gọi là Tượng Mẫu đệ nhị, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.
 • Tượng mẫu thượng ngàn 10
  Tượng mẫu thượng ngàn (hay còn gọi là Tượng Mẫu đệ nhị, tượng bà chúa sơn trang) là một trong những thánh nữ thuộc hàng Tứ Bất Tử của Việt Nam.